یکشنبه, 28 آبان 1396
گروه كامپيوتر ، نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
گروه كامپيوتر ، نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

به ترتيب حروف الفبا:

مهندس باقر ازقندي

مهندس مهدي بديع

مهندس مريم برادران حسيني

دكتر داود بهره پور

دكتر قمرناز تدين تبرزي

مهندس وحيد ترك زاده

دكتر فرزاد تشتريان

دكتر مهرداد جلالي

مهندس نونا حلمي

دكتر اسماعيل خيرخواه

دكتر حسين دلداري

مهندس حسن راعي

مهندس شبنم شادرو

دكتر حسن شاكري

مهندس رضا شيباني

دكتر مجتبي عسگري

مهندس يحيي فرقاني

دكتر رضا كامل طباخ

مهندس رضا گداز

دكتر محمد معطر

دكتر مسعود نيازي ترشيزي

دكتر مجيد وفايي جهان

دكتر محبوبه هوشمند كفاشيان