پنج شنبه, 13 بهمن 1401

راهنماي معرفي به استاد يا RC

براي معرفي به استاد مراحل زير بايد انجام شود:

1-تنها 4 واحد از دروس نظري دانشجو باقي مانده باشد و تمامي نمرات ديگر انتقال به آموزش شده باشد(براي دانشجويان كارشناسي تا 6 واحد هم در صورت موافقيت شورا مي توان به عنوان معرفي به استاد انتخاب كرد).

2-  درخواست ريزنمرات از گروه براي ارسال به سازمان مركزي.

3-ثبت درخواست RC درسايت دانشگاه(درصورتيكه درخواست RC‌ بيش از 4 واحد باشد بايد در سايت قمست آموزش، شورا و كميسيون درخواست معرفي به استاد بيش از 4 واحد را انتخاب كرد).

4-پس از تاييد RC توسط گروه و سپس سازمان مركزي(اداره امتحانات) ، براي ادامه امور براي دانشجو پيامكي ارسال مي شود كه به آموزش مراجعه نمايد.

حاضرين در سايت

ما 46852 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم