چهارشنبه, 14 خرداد 1399

دانشجوياني كه به دليل پر بودن ظرفيت استاد راهنما موفق به دفاع نشده اند، در صورتي كه واجد شرايط بخشنامه زير باشند مي توانند بدون پرداخت شهريه انتخاب واحد نمايند.

شرايط مربوط به بخشنامه

فرم انتخاب واحد بدون پرداخت شهريه

حاضرين در سايت

ما 1416 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم